Fotoalbum | California | Mono Lake | South Tufas pre-dawn

South Tufas pre-dawn